Michelin bilpleje

Vi har forhandlere fordelt i hele landet

Pris
496549
Kategori
Lagerstatus
Brand/Mærke
Størrelse

MILJØVENLIG BILPLEJE – god for dig, god for bilen, godt for miljøet.

Uddrag fra sikkerhedsdatablad på Michelin ECO fælgrens:
FAREIDENTIFIKATION
Denne blanding medfører ingen fysisk fare.
Denne blanding udgør ikke nogen helbredsfare.
Denne blanding medfører ingen miljøfare. Der kendes eller forventes ingen påvirkning af miljøet ved normal brug.
Mærkningselementer
Andre farer
Blandingen indeholder ikke “Særligt problematiske stoffer” (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur
(ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-forordning (EF) nr.
1907/2006.